להכניס לתוך

MySQL INSERT INTO Query: כיצד להוסיף שורה בטבלה (דוגמה)

הפקודה INTO היא פונקציה חשובה במסד הנתונים. הוא משמש להכנסת שורה חדשה בטבלה. ניתן להשתמש בפקודה INSERT גם להוספת נתונים מטבלה אחת לאחרת.